Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Στόχος του προγράμματος η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών για προϋπολογισμό

§ από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση,

§ έως 40.000,00 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων,

§ έως 50.000,00 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Δικαιούχοι :

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ με βασική προϋπόθεση το πρώτο πτυχίο να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995 και μπορεί να είναι :

§ Κατηγορία Α: Άνεργοι, μισθωτοί, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

§ Κατηγορία Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κλπ), όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017 (εκλεισε)

2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017