Ρύθμιση οφειλών – 2η ευκαιρία (Μέχρι 240 δόσεις)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ρύθμιση οφειλών: Ο νέος νόμος (ν.4738/2020) «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019. Υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές:

Εξωδικαστική Διαδικασία Ρύθμισης

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι (420) δόσεις. Η ρύθμιση παράγεται από αυτόματο αλγόριθμο σύμφωνα με τους κανόνες του Νόμου. Οι ιδιώτες πιστωτές δύναται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με αυτή την πρόταση και να προτείνουν μία αντιπρόταση ή να μην ρυθμίσουν καθόλου. Το Δημόσιο πάντοτε παρέχει πρόταση ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Εξυγίανση

Η διαδικασία της εξυγίανσης είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών με το οποίο οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), από την 1η Μαρτίου 2021, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, μέσω δικαστηρίου και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
Τη διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να εκκινήσει είτε ο οφειλέτης, είτε ένας θεσμικός πιστωτής (Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη), είτε ένας μη θεσμικός πιστωτής (προμηθευτές του οφειλέτη). Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος (οφειλέτης, πιστωτής, εμπειρογνώμονας).

Απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, ώστε να λάβουν τη 2η ευκαιρία και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από όλες τις οφειλές , μέσω της ρευστοποίησης της περιουσίας. Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:
α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των
 εύλογων δαπανών διαβίωσης, σε συνδυασμό με την εμπορική αξία των ακινήτων του οφειλέτη καθώς και των συνοφειλετών και εγγυητών του. ή
β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις
 εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).