Εργαλειοθήκη – Ανταγωνιστικότητα


ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

  • Δωρεάν Προέλεγχος Επιδότησης.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση για τον αιτούμενο προϋπολογισμό του έργου.
  • Συνεχής Ενημέρωση και Παρακολούθηση.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

400 εκατ € για το σύνολο της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €

Επιδότηση από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

→ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων /→ Ενέργεια /→ Εφοδιαστική Αλυσίδα

→ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) /→ Περιβάλλον

→ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) /→ Υγεία /→ Υλικά –
Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

→ να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

→ να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

→ να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερική απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

→ Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

→ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

→ Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

→ Ψηφιακή Προβολή

→ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

→ Μεταφορικά Μέσα

→ Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.