Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων (Για Επιχειρήσεις)​

espa_14_20_F30176


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ για το 2016

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2016, διαμορφώνεται ως εξής:

  • 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2016.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2016.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2016.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται ,είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους , είτε να ανατεθούν σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός η εκτός ωραρίου εργασίας και κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου θεωρητικό η θεωρητικό & πρακτικό  μαζί.
Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης,  σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν & να εξειδικεύσουν το προσωπικό εκάστης επιχείρησης στις σύγχρονες μεθόδους που άπτονται του κλάδου δραστηριότητας, ώστε η επιχείρηση να καταστεί ανταγωνιστική στην ευρωπαϊκή &  παγκόσμια αγορά.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού  προγράμματος κατάρτισης,  σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.