Συνεργασία Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

1η Πρόσκληση του Προγράμματος

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

 

Η 1η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 16.000.000€

 

 

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 3.450.000,00€

Ειδικός Στόχος 1.1.: Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Δράσεις για την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών στο δημόσιο τομέα και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών.
 • Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημοσίων δεδομένων
 • Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των « έξυπνων» πόλεων.
 • Βελτίωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων καθολικά προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποστήριξη εφαρμογής καινοτομικών προσεγγίσεων για την κατάρτιση ευπαθών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ. (π.χ. ανάπτυξη συστημάτων δικτύωσης πρωτοβάθμιων συστημάτων υγείας ανταλλαγή ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων για την πρόληψη νοσημάτων κ.α.)
 • Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον τομέα μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου κλπ.
 • Δράσεις e-government για μετανάστες
 • Ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης στελεχών δημόσιων τοπικών και λοιπών σχετικών φορέων για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών για ταχύτερη, οικονομικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής
 • Επενδύσεις στον προγραμματισμό και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας:
 • Ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών διασυνοριακού χαρακτήρα, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την υλοποίηση στρατηγικών για την Ψηφιακή Κοινωνία

 

Ειδικός Στόχος 1.2. :Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης συνεργασίας – δικτύωσης ΜΜΕ με Ινστιτούτα & Κέντρα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογικά νέων και καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και μεθόδων.
 • Δημιουργία και λειτουργία τοπικών δημοπρατηρίων, εκθεσιακών κέντρων.
 • Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων ή ανάπτυξης νέων προϊόντων από τον αγρο-διατροφικό τομέα για νέες αγορές-στόχους όπως υγιεινή διατροφή, φάρμακα και καλλυντικά, κ.α. με ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας.
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ και του διαδικτύου για εφοδιαστικές αλυσίδες, προώθηση προϊόντων, πωλήσεις, κλπ.
 • Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού (πχ άνεργοι, γυναίκες, νέοι, ΑμΕΑ, μετανάστες) μέσω ενεργειών εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κλάδους που αναδεικνύονται από την RIS3.
 • Ανάπτυξη κοινών υποδομών ή/και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας παραδοσιακών τροφίμων και ποτών και την προβολή και προώθηση σε νέες αγορές.
 • Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωσης στη λειτουργία των ΜΜΕ και άλλων φορέων των τεχνολογιών και διαδικασιών της πράσινης τεχνολογίας και της οικο-καινοτομίας
 • Δράσεις για κλαδικές εξειδικεύσεις ή/και δράσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους εξειδίκευσης RIS3
 • Δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης για την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων και εν-δυνάμει επιχειρηματιών στους κλάδους εξειδίκευσης RIS3 να δημιουργούν και να αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού ή/και σε νέες αγορές
 • Δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης συνεργασίας-δικτύωσης ΜΜΕ (με τυπική ή άτυπη μορφή συνεργασίας) με έμφαση στους κλάδους που αναδεικνύονται από την RIS3

 

 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 6.000.000,00€
Ειδικός Στόχος 2.1. : Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building design) για δημόσια κτίρια που ενδεικτικά περιλαμβάνει: α.Εγκατάσταση και λειτουργία διατάξεων για μετρήσεις κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια. β. Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων δημοσίων κτιρίων. γ.Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS
 • Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού και ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατά με παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια
 • Πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης της ενέργειας (π.χ. παραγωγή οξυγόνου σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.).
 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα ειδικών ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές), αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.

Ειδικός Στόχος 2.2. : Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Αντικατάσταση οχημάτων με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων (αστικές συγκοινωνίες).
 • Ψηφιακές εφαρμογές ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμού του «ανθρακικού αποτυπώματος» με στόχο τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν προστασίας και παρέμβασης και της διαχείρισης της κυκλοφορίας οχημάτων.
 • Δημιουργία ανεξάρτητης πύλης για την οργάνωση των μετακινήσεων (car pooling)
 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές περιοχές

Ειδικός Στόχος 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για την επιτήρηση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα θαλάσσια ύδατα των συμμετεχουσών στο Πρόγραμμα Συνεργασίας χωρών.
 • Επενδύσεις στον προγραμματισμό και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, υλοποίηση στρατηγικών δράσεων οι οποίες στηρίζονται σε ολοκληρωμένους σχεδιασμούς για πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές.
 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές.
 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών
 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου.

 

 • Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 6.550.000,00€
Ειδικός Στόχος 3.1.: Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Εναρμονισμένα πρότυπα και συστήματα στην περιοχή για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
 • Πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης κινδύνων και προστασίας από καταστροφές.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα-σχέδια διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, κοινά ή από κοινού συντονισμένη η σύνταξή τους, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους και τις υποδομές για μια περιοχή για την παροχή στους πολίτες των κατάλληλων υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών καθώς και την στήριξη των εξειδικευμένων μονάδων αντιμετώπισης των καταστροφών/μονάδες πολιτικής προστασίας
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη (κατάρτιση) που θα ενισχύσει τις ικανότητες επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Κοινά σχέδια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού με επίκεντρο το περιβάλλον (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.α.).
 • Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και σχεδιασμός κοινών ή ολοκληρωμένων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/προορισμών.
 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων δοκιμών και σημάτων πιστοποίησης για «φιλο-περιβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και «προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή

Ειδικός Στόχος 3.3.: Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
Ενδεικτικές δράσεις:

 • Προστασία και αξιοποίηση Αλυκών σε προστατευόμενες παράκτιες περιοχές.
 • Δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης.
 • Επενδύσεις για την προώθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης
 • Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών.
 • Συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και άμεσης δράσης σε τυχόν αστοχία εγκαταστάσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες.
 • Δικτύωση στο διαχωρισμό αποβλήτων στην πηγή, μεταξύ των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και εταιρειών.
 • Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Μοντέλα για διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά.

Ειδικός Στόχος 3.4.: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα).
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (ελαιοτριβεία, σφαγεία, τυροκομία κ.α.)
 • Προώθηση εφαρμογών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και μείωση απωλειών.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοαποβλήτων/βιομάζας/ γεωργο – κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.
 • Μοντέλα και πιλοτικές εφαρμογές για τη διαχείριση περιορισμένων υδάτινων πόρων σε νησιά.
 • Προώθηση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων.