Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα ημερομηνία λήξης: 09/12/2020 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή επιχορήγησης.

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις.

Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το 50% των εξόδων που έκανε η επιχείρηση το 2019 και θα κυμαίνεται από €5.000 έως €50.000.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

 

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα (για ΑΜΚΕ και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο).

Κατά το 2019 να απασχολούσαν από 0 έως 50 εργαζομένους.

Το άθροισμα των παρακάτω εξόδων για το 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ:

 • α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 • β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 • γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 • δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

 • στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη23/10/2020 ώρα 13:00

Νέα ημερομηνία λήξης09/12/2020 ώρα 15:00 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Η ελάχιστη παράλειψη αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας της επιχείρησής σας .