Eυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις

uia

1ης Πρόσκλησης Υποβολής:
Αστική φτώχεια (με έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές συνοικίες)
Eργα που αντιμετωπίζουν τη διασυνδεσιμότητα των βασικών αιτιωδών παραγόντων, συνδυάζοντας προσεγγίσεις που βασίζονται στους ανθρώπους και τους τόπους, με στόχο τον εντοπισμό και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων που σπάνε τον κύκλο της κοινωνικής και χωρικής πόλωσης.

 

Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

 

 • Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και υποδομές υγείας: κοινωνική περίθαλψη σε επίπεδο κοινοτήτων, κοινοτικά κέντρα, καταφύγια, υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.
 • Επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία, σχολεία, σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.
 • Αστική αναγέννηση: φυσική και κοινωνική αναγέννηση περιοχών όπου είναι συγκεντρωμένοι μετανάστες/πρόσφυγες
 • Υποδομές στέγασης: κοινωνικές κατοικίες.

Ενεργειακή μετάβαση

 • Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τοπικό επίπεδο και βελτίωση της διανομής της
 • Ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων – τα κτίρια καταναλώνουν περίπου το 40% της τελικής ενέργειας στην ΕΕ και πρόκειται για τον μεγαλύτερο και οικονομικά πιο αποδοτικό τομέα προς βελτίωση
 • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ένδειας καυσίμων και των συνεπειών της (π.χ. κακή υγεία, παιδική φτώχεια, εκπαιδευτική μειονεξία κ.λπ)
 • Αύξηση της υιοθέτησης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της στέγασης
 • Περιορισμός της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση για τη θέρμανση/ψύξη κτιρίων και συνοικιών
 • Αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων, ήτοι προώθηση μιας αλλαγής της συμπεριφοράς προς περισσότερο βιώσιμες επιλογές και μείωση της ενεργειακής ζήτησης

Θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία

 • Ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού προκειμένου να επωφεληθεί η τοπική οικονομία από την τοπική αγορά και ανάληψη ενεργού ρόλου στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ τοπικών εταιρειών, ενδιαφερόμενων φορέων και τοπικών και ευρύτερων ευκαιριών της αγοράς.
 • Ανάληψη δράσεων για τη μεγιστοποίηση της ζήτησης και τη βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τις ευρύτερες αγορές.
 • Παροχή στήριξης στις υφιστάμενες ΜΜΕ, μέσω του προσδιορισμού των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και της παροχής καινοτόμων λύσεων.
 • Παροχή περιβάλλοντος που ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και χτίζοντας γέφυρες μεταξύ συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ήτοι, κυκλική οικονομία, τα απόβλητα από μια διαδικασία αποτελούν πρώτη ύλη για μια άλλη).
 • Ανάπτυξη ενισχυμένης επιχειρηματικής νοοτροπίας και προαγωγή της δημιουργίας νέων εταιρειών και κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της προώθησης ευνοϊκών τοπικών οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω «φυτωρίων επιχειρήσεων» και παρόμοιων πρωτοβουλιών.
 • Προώθηση των τομέων με πληθώρα θέσεων εργασίας, όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κ.λπ.

 

∆ικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:

 • Δήμοι με πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους
 • Τοπικές ενώσεις δήμων με πληθυσμό συνολικά τουλάχιστον 50.000 κατοίκους.
 • Ενώσεις, δήμοι από διαφορετικές περιφέρειες και/ή κράτη-μέλη.
 • ∆ιασυνοριακά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή ενώσεις πόλεων

Προϋπολογισμός
Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται  προϋπολογισμός ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Κάθε έργο μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ.

∆εν έχει καθοριστεί ελάχιστο μέγεθος για τους προϋπολογισμούς των έργων UIA.

Ένα έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέχρι ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών.
Κάθε εταίρος που λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να εξασφαλίσει δημόσια ή ιδιωτική συνεισφορά για τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του (τουλάχιστον20%) είτε από ίδιους πόρους είτε από άλλες πηγές. Ωστόσο, συνιστάται η πλειοψηφία των συνεισφορών να προέρχονται από δημόσιες πηγές.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016